Zmiany w podatkach, rachunkowości i finansach w 2017 roku

Podwyższono limit powyżej którego prowadzona jest pełna księgowość do 2 mln euro (8.595.200 zł)

Ryczałt Ewidencjonowany – przychody do 250 tys. Eur (644.640,- zł)

Zgłoszenia Intrastat przesyłane tylko w formie elektronicznej (specyfikacja w formacie XML) a od 30.06.2017 wprowadza się obowiązek podawania numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta przy wywozie.

Obniżono z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Do tej kategorii zaliczane są np. rachunki kart kredytowych, czy rachunki do płatności przez internet. Jednocześnie przypominam, że niektóre rachunki bankowe nie są z kolei płatniczymi (np. niektóre rachunki oszczędnościowe), gdyż one w istocie nie służą dokonywaniu płatności. 

Kosztem podatkowym nie będzie wydatek, jeżeli wartość transakcji przekroczy równowartość 15.000 zł, a podatnik dokona zapłaty z pominięciem rachunku płatniczego.

Jeżeli wartość całej transakcji przekracza 15.000 zł to aby cały wydatek był kosztem, nawet najmniejsza jego część nie może być dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Trzeba także zauważyć, że wielu przedsiębiorców reguluje swoje zobowiązania poprzez systemy pośredniczące w płatnościach takie jak PayPal. W tym przypadku MF potwierdza, że będzie to równoznaczne z zapłatą poprzez rachunek płatniczy i tak poniesione koszty nie będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Wymogi takie są stawiane również wówczas, gdy podatnik stosuje podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz gdy jest ona dla niego prowadzona przez biuro rachunkowe – księgowy musi uzyskać informację o rzeczywistym sposobie zapłaty.

Ulga na badania i rozwój 

Szerszy katalog kosztów kwalifikowanych: poszerzono go o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Wyższe kwoty kosztów kwalifikowanych – kwota maksymalnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych podniesiona do 50%

Dłuższy okres odliczania kosztów kwalifikowanych – z 3 do 6 lat w jakim podatnik może odliczyć niewykorzystaną – z powodu niskiego dochodu lub poniesienia straty – część przysługującego mu odliczenia kosztów kwalifikowanych.;

Zwrot gotówkowy dla start-upów prowadzących działalność B+R – przewidziano rozwiązanie polegające na przyznawaniu zwrotu kosztów kwalifikowanych, które nie zostały w danym roku objęte ulgą ze względu na brak dochodu do opodatkowania lub zbyt niski dochód, niewystarczający do wykorzystania przysługującej ulgi. Decyzja o wyborze tego rozwiązania należeć będzie do podatników.

CIT

Zmiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio

Przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie, a nie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport, jak jest w chwili obecnej.

Jeśli wartość przedmiotu wkładu odbiegać będzie od wartości rynkowej, przychód określać się będzie w wysokości wartości rynkowej wkładu.

Odpowiednio dostosowano przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów ustalanych na dzień objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) oraz przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów ustalanych na moment zbycia tych udziałów (akcji), z zastrzeżeniem przepisów przejściowych.

Uchylono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości wkładu niepieniężnego przekazanego na agio. Zgodnie z przepisem przejściowym, ograniczenie to będzie jednak miało dalej zastosowanie do podatników, którzy otrzymali aport przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji.

Uzależnienie neutralności podatkowej wymiany udziałów od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych Tzw. mała klauzula obejścia prawa podatkowego

Zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania do tzw. wymiany udziałów będzie uzależnione od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Do ustawy o CIT wprowadza się także domniemanie, zgodnie z którym jeżeli połączenie, podział, lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to uznaje się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zmiana redakcji warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych (status „beneficial owner”)

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadza do słowniczka ww. ustawy definicję „rzeczywistego właściciela”, przesądzając tym samym, iż podmiot otrzymujący należności licencyjne i odsetki musi być ich rzeczywistym właścicielem, aby zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych i odsetek w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy o CIT mogło mieć zastosowanie.

Przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części danej należności innej osobie lub podmiotowi. Ustawa o CIT zawęża tę definicję w kontekście tzw. podatku u źródła.

Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów

W ramach ustawy wymienione zostały – w katalogu otwartym – przykładowe sytuacje, w których dochód nierezydenta uznaje się jednoznacznie za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, dla celów ustalania ograniczonego obowiązku podatkowego.
Po nowelizacji za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników, którzy nie mają w naszym kraju rezydencji podatkowej, przepisy nakazują uznawać w szczególności:  (…) dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia (art. 3 ust. 2b pkt 7 updof i art. 3 ust.3 pkt 5 updop) .

Przepis ten dotyczy należności za usługi i prawa wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop oraz w art. 29 ust. 1 updof. Dotyczy on płacących za granicę należności z tytułu np. praw autorskich, odsetek, usług reklamowych, prawniczych czy marketingowych, ale także najem urządzeń. W przypadku korzystania za granicą z usług niematerialnych zawsze warto uzyskać certyfikat rezydencji kontrahenta. Już sama zapłata należności przez polski podmiot zagranicznemu podatnikowi ma bowiem skutkować umiejscowieniem przychodu w Polsce.

W wielu przypadkach będzie to oznaczać dodatkowe obciążenie podatkowe dla polskich nabywców (występujących w roli płatników) takiego podatku. W niektórych wypadkach, gdy polska firma będzie musiała nabyć usługę z katalogu usług objętych podatkiem „u źródła”, to krajowy nabywca z własnych środków zapłaci polskiemu fiskusowi podatek „u źródła” za kontrahenta. Będzie się tak działo zawsze wtedy, gdy zagraniczny kontrahent świadczący usługę nie przekaże certyfikatu rezydencji i nie zaakceptuje poboru polskiego podatku. Wartość takiego podatku, jeśli nie będzie ujęta w cenie usługi, nie będzie mogła być ujęta w kosztach podatkowych (jako świadczenie zapłacone za podmiot trzeci).

Doprecyzowanie pojęcia „unicestwienie udziałów (akcji)” na potrzeby podziałów spółek

„Unicestwienie udziałów (akcji)” (o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c oraz w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT) będzie obejmować również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).

Aktualne brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o CIT może prowadzić do konkluzji, iż w przypadku, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów (akcji) posiadanych przez wspólnika w spółce dzielonej, lecz obniżeniu ulegnie ich wartość nominalna, to w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki dzielonej koszty uzyskania przychodów ze zbycia tych udziałów (akcji), stanowić będzie cała kwota wydatków poniesionych na ich nabycie.

Wprowadzenie stawki 15 proc. CIT dla tzw. małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym

Obniżono stawkę podatku CIT z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro oraz podatników rozpoczynających działalność w roku, w którym rozpoczęli działalność.

PIT

Stawki podatku pozostają niezmienione – stawka progresywna 18, 32% i liniowa 19%.

Kwota wolna od podatku zależna od osiąganych przychodów – wyliczana w rozliczeniu rocznym.

W przypadku zaliczki na podatek z miesięcznego wynagrodzenia, uwzględniana będzie nadal kwota obowiązującej w 2016 r. ulgi podatkowej, czyli 556,02 zł. A w momencie, gdy dochody w ujęciu narastającym osiągną poziomu ponad 85 528 zł ulga całkowicie zostanie zawieszona.

Nowy wzór PKPIR – z rubryką na wydatki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

VAT

Stawki podatku VAT nie ulegną zmianie.

Odwrotne obciążenie

Rozszerzono listę towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem, w którym VAT odprowadza nabywca towaru lub usługi, a nie sprzedający. Na liście dodano część transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych, procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł, określone towary z kategorii złota, platyny i srebra;

Nowe zasady zwrotu VAT

Ograniczenie 25-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT. Szybszy zwrot VAT będzie stosowany u podatników, którzy m.in. są zarejestrowani dla celów VAT min. 12 miesięcy i za każdy okres rozliczeniowy składali deklaracje. Kwota nierozliczona w poprzednich okresach i przenoszona na bieżący okres nie może przekroczyć 3 000 zł.

Umożliwiono wydłużanie okresu weryfikacji zasadności dokonania zwrotu VAT. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia nie tylko podatnika, ale także rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami / usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Kwartalne deklaracje VAT

Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT do małych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Wszyscy duzi podatnicy, a także podmioty dopiero rozpoczynające prowadzenie działalności opodatkowanej (pierwsze 12 miesięcy) będą zobowiązani do miesięcznego rozliczania podatku VAT. Dotyczy to tez podatników zarejestrowanych po 30.09.2016r.

Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT

Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT dla większości podmiotów. Deklaracje VAT UE wyłącznie za okresy miesięczne w formie elektronicznej.

Solidarna odpowiedzialność podatników

Nabywca posiadający status podatnika VAT odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe dostawcy transakcji dot. Materiałów eksploatacyjnych do drukarek, aparatów fotograficznych cyfrowych, metali szlachetnych od 2017 uzupełniono o transakcje których przedmiotem jest folia typu stretch, dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD.

Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika

Wprowadzono odpowiedzialność solidarną pełnomocnika do 500 tys. zł wraz z zarejestrowanym przez niego podatnikiem. Dotyczy to zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT.

Rejestracja podatników VAT

Organ nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub podmiot ten nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem / jego pełnomocnikiem, tudzież podmiot ten lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. W ww. okolicznościach podmiot zostanie również wykreślony z rejestru podatników VAT.

Wykreślenie podatnika zarejestrowanego będzie następowało również w sytuacji: zawieszania działalności gospodarczej, (na co najmniej sześć kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały); nie wykazania sprzedaży lub nabycia towarów lub usług w deklaracjach VAT za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały; wystawienia faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje, do których nie doszło.

Wyższy limit dla zwolnienia z VAT

Podwyższono limit wartości sprzedaży – ze 150 do 200 tys. zł, uprawniający do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie VAT

Wprowadzono sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Zaniżenie kwoty podatku należnego lub zawyżenie kwoty podatku naliczonego będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Sankcja będzie też stosowana, gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej oraz nie wpłaci kwoty zobowiązania podatkowego.

Przewidziano podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur. Tzn. faktur od podmiotów nieistniejących, dokumentujących czynności, które nie zostały dokonana; kwoty są niezgodne z rzeczywistością.

Nabycie towarów z UE

Podatek VAT należny wynikający z dokonania WNT powinien być rozliczony nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Natomiast VAT naliczony będzie mógł być rozliczany na bieżąco. W konsekwencji może okazać się, że rozliczenie VAT należnego w zakresie WNT nastąpi wcześniej niż VAT naliczonego. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku faktur otrzymywanych z dużym opóźnieniem w stosunku do wykonanej dostawy towaru.

0% VAT dla przemysłu okrętowego:

W znowelizowanych przepisach odstąpiono dla potrzeb skorzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT od wymogu dostarczania jednostki pływającej na rzecz armatora morskiego. Oznacza to, że istotnym kryterium do zastosowania stawki VAT 0% ma być użycie statku do działalności gospodarczej na pełnym morzu, tj. uprawianie żeglugi statkiem morskim w opisanych celach.

Rozszerzono również katalog statków morskich, które spełniają kryteria dla zastosowania stawki VAT 0%. Do tej pory ustawa o VAT zawierała zamkniętą listę takich jednostek.

Dostawa części oraz wyposażenie do takich jednostek również korzysta ze stawki VAT 0%. Doprecyzowano jedynie, że części te i wyposażenie objęte są preferencyjną stawką podatku, jeżeli są wbudowywane w te jednostki lub służą eksploatacji statków.

Nie ma tu znaczenia, czy dostawa tych elementów (części i wyposażenia) dotyczy nowo budowanych jednostek, czy też już eksploatowanych.

Więcej firm złoży JPK_VAT

Zmiany dotyczą też obowiązków informacyjnych firm. Od stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały składać miesięczną ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Sprawdzanie NIP kontrahenta.

Możemy sprawdzać czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT on-line i wydrukować potwierdzenie ze strony:

Dla VAT: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#2
Dla VAT UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl

Kodeks Karny Skarbowy

Zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym zaostrza podejście służb skarbowych do faktur, do dokumentów i do obowiązków z tym związanych. Podwyższono kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, włącznie ze zwiększeniem kar pozbawienia wolności.

Zmiany w akcyzie na samochody

Nowy rok przynosi również rewolucję w zasadach naliczania akcyzy od samochodów. Za starsze auta trzeba będzie zapłacić więcej.

Od 2017 r. akcyza na samochody będzie zależeć od pojemności silnika oraz normy emisji spalin. Dodatkowo opłata będzie także zależna od wieku pojazdu, co reguluje współczynnik deprecjacji. To on tak naprawdę zdecyduje, jaki podatek trzeba będzie zapłacić.

Dla przypomnienia najsłynniejszy gangster wszech czasów, Al Capone, został skazany na 11 lat więzienia za podatki.

Kodeks pracy i ZUS

Zmiana podstawy składek ZUS dla przedsiębiorców od 2017 do 2557,80 zł a w przypadku nowych firm i składek na preferencyjnych warunkach do 600,- zł.

Wysokość podstawy do składki zdrowotnej zostanie skalkulowana w styczniu. Oczywiście pełną informację otrzymają Państwo jak zwykle w zestawieniu o płatności podatków i składek za dany miesiąc.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2017 wynosi 2000,- zł brutto.

Zfśs – obowiązkowo tworzony jest od 50 etatów; stawka świadczenia na 1 pracownika (świadczenia urlopowego) wzrosła do 1185,66 zł.

zlikwidowano zróżnicowania wynagrodzenia gwarantowanego w zależności od stażu pracy, co poskutkuje tym, że niezależnie od stażu pracy wszyscy pracownicy będą mieli prawo co najmniej do minimalnej płacy w wysokości 100%. (Pracownik w 1,2 roku w latach poprzednich mógł otrzymywać niższe wynagrodzenie)

od 22 lutego 2016 roku zmieniły się zasady zawierania umów terminowych – nie ma już umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy. Umowy terminowe zawiera się na okres max. 33 miesięcy a liczba umów nie może przekraczać trzech. Wyjątki – umowy na zastępstwo, prace sezonowe, na okres kadencji lub przyczyn obiektywnych leżących po stronie pracodawcy (wymagane zgłoszenie takiej umowy do PIP – zagrożone karą grzywny od 1 tys, do 30 tys, zł)

Okresy wypowiedzenia umów o pracę są ujednolicone i zależą jedynie od okresu zatrudnienia w danej firmie.

zwolnienie ze świadczenia pracy wprowadzono do przepisów k.p,.przy jego udzielaniu należy zagwarantować firmie możliwość stawiennictwa w nagłych przypadkach – proszę o konsultację przy skorzystaniu z takiej formy zwolnienia

Świadectwa pracy: jeżeli pracownik posiadał kilka umów o pracę u tego samego pracodawcy powinien otrzymać świadectwa pracy w terminie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy;

Od 1.09.2016 przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przekazać mu w formie pisemnej umowę lub jeżeli umowa była ustna potwierdzenie stron umowy, rodzaju i jej warunków na piśmie! (brak zagrożony karą grzywny od 1 tys, do 30 tys, zł)

Zmieniły się zasady korzystania z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich

Poszerzono listę osób uprawnionych,
Zmiana do 6 tyg. Urlopu do wykorzystania przed porodem;
Eliminacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
Możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
Dni wolne na opiekę nad dzieckiem wymiar godzinowy lub dzienny – decyduje pracownik przy pierwszym wniosku o udzielenie takich dni;

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie lub podobnych obowiązuje również indywidualnych przedsiębiorców (DG) nie zatrudniających pracowników lub zleceniobiorców tzw. samozatrudnionych.

Wymóg potwierdzania godzin świadczenia usług dotyczy wszystkich umów nie tylko ze stawką minimalną. Forma potwierdzania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia powinna być zawarta w umowie (formy pisemna, elektroniczna lub dokumentowa). Proponuję by przy umowach ryczałtowych zawarto zapis, że usługi są świadczone przez nie więcej niż x (x*13h=ryczałt) godzin miesięcznie a w razie przekroczenia limitu strony dokonają każdorazowo odrębnych ustaleń.

Umowy zlecenie mogą tez mieć charakter nieodpłatny o ile wynika to wprost z samej umowy bądź okoliczności (Stanowisko MPiPS z 20.09.2016 roku)

U samozatrudnionych stawka 13 zł to kwota brutto z vat (ustawa z 5.07.2001 o cenach DzU z 2013r. poz. 385 określające zasady i tryb kształtowania cen w obrocie m.in. między przedsiębiorcami).

Wyłączenia z obowiązku stosowania minimalnej stawki:

  1. Usługi na rzecz osób fizycznych
  2. Usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej jeżeli przy realizacji danej umowy przedsiębiorca zatrudnia pracownika lub zleceniobiorcę;
  3. Jeżeli usługi w ramach DG lub umowy zlecenie spełniają łącznie:
    – są wynagrodzeniem prowizyjnym oraz
    – wykonawca samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia.
  4. Usługi opiekuńcze i bytowe, pełnienia funkcji rodziny zastępczej, i im podobne

Przy umowach zlecenie trwających dłużej niż miesiąc obowiązek wypłaty wynagrodzenia powstaje co najmniej raz w miesiącu.

Zleceniodawca ma obowiązek przechowywać dokumenty potwierdzające ilość godzin świadczenia usługi oraz sposób ich potwierdzania przez 3 lata od dnia, kiedy wynagrodzenie stało się wymagalne.

Brak zachowania wymogów o płacy minimalnej skutkuje grzywną za wykroczenie od 1000 do 30.000, przy czym Inspektor PIP może nałożyć ją samodzielnie w formie mandatu do 2000- zł).

Podsumowując, jak co roku z początkiem stycznia ustawodawca wprowadza zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz przepisach dotyczących pracowników i zleceniobiorców. Kilka z nich zasługuje na aprobatę, m.in. obniżenie stawki podatku CIT czy też nowelizacja zasad funkcjonowania ulgi na badania i rozwój. Szereg nowych regulacji będzie jednak wiązać się dla podatników z dodatkowymi obowiązkami, a także kolejnymi formalnościami. Warto przeanalizować powyższe zmiany pod kątem ich wpływu na prowadzoną przez Państwa działalność.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z biurem.

Z życzeniami wielu sukcesów w Nowym 2017 roku

Agnieszka Zamaro-Wiśniewska
Business Accounting Office sp. z o. o.

Przewiń do góry