Wniosek o subwencję może złożyć za przedsiębiorcę jego biuro rachunkowe

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie PFR Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na stronie internetowej www.pfrsa.pl zamieścił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w odniesieniu do programu dotyczącego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

W opublikowanych odpowiedziach znalazła się również informacja, iż biura rachunkowe mogą wspomóc przedsiębiorców składając wnioski o subwencje. Jest to wygodne, ponieważ dysponuje danymi finansowymi wymaganymi do złożenia wniosku. Pomoże też wyliczyć spadek obrotów – przychodów ze sprzedaży co da nam informację o kwocie subwencji możliwej do uzyskania. W zależności od spadku przychodów określono poziomy dofinansowania.

Kwota bazowa subwencji na zatrudnionego wynosi 12 000 złotych; dla drugiego progu – 24 000 złotych, zaś dla trzeciego progu – 36 000 złotych.

Księgowy prowadzący może doradzić najkorzystniejszy wybór okresów porównawczych. Zna potrzeby przedsiębiorcy w zakresie wykorzystania subwencji. Warto uzgodnić ze swoim księgowym sposób ewidencjonowania kosztów pokrywanych z dofinansowania tak by spełnić wymogi późniejszej sprawozdawczości. Pomoże to zachować prawa do ubiegania się o zwolnienie ze spłaty subwencji. Środki można przeznaczyć na ściśle określone cele – tu wsparcie księgowego ma na celu weryfikację strony formalnej wydatków.

Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na: pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz  przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej.

Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta.

Warunki pod jakimi biuro może złożyć wniosek o subwencję:

Biuro rachunkowe, które będzie wnioskowało w imieniu firmy o subwencję musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy oraz musi legitymować się należytym umocowaniem do działania w imieniu przedsiębiorcy, tj. powinien zadbać o posiadanie stosownego pełnomocnictwa. Osoba, która składa wniosek o subwencję musi być uprawniona do reprezentowana firmy, w imieniu której dokonuje tych czynności.

Jeżeli umocowanie do działania w imieniu tej firmy nie wynika z właściwych rejestrów (KRS, CEIDG), należy pamiętać, aby miała ona pełnomocnictwo, którego wzór jest załącznikiem do Regulaminu ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm oraz jest dostępny w bankowości elektronicznej. Należy je wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją firmy.

Dodatkowo, jeżeli do zawarcia umowy subwencji wymagane są wewnętrzne zgody korporacyjne (w przypadku spółek) lub zgoda małżonka/wspólnika spółki cywilnej (jdg, sc), takie biuro rachunkowe powinno upewnić się, że wszystkie takie zgody zostały udzielone.

Przewiń do góry