Ukryte koszty eksploatacji samochodu i innych urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska to chyba jeden z najczęściej dotykających przedsiębiorców obowiązków, wynikających z przepisów ochrony środowiska. Dodatkowo obejmuje ich konieczność składania raportu o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych (tzw. raportu KOBIZE).

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych działa na mocy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.(Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) i jest on zobowiązany do zbierania raportów od korzystających ze środowiska.

Obowiązek raportowania odnosi się do każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, który w wyniku swojej działalności wprowadza do powietrza tzw. gazy cieplarniane i inne substancje. W praktyce oznacza to, że nawet najmniejszy przedsiębiorca, korzystający na potrzeby własnej działalności gospodarczej z samochodu, klimatyzacji lub kotła grzewczego, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania. Każdy samochód (osobowy, ciężarowy) zarejestrowany na firmę podlega raportowaniu. Eksploatowanie środków transportu jest przejawem korzystania ze środowiska, ponieważ generuje emisję zanieczyszczeń poprzez m.in. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Potwierdza to art. 3 pkt 42 ustawy – „Prawo ochrony środowiska” które do urządzeń emitujących zalicza środki transportu. Zakres raportu obejmuje rodzaj urządzenia oraz rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza w wyniku jego eksploatacji albo rodzaj silnika stosowanego w urządzeniu oraz rodzaj i ilość spalonego w nim paliwa. Dodatkowo w innym miejscu raportu wykażemy klimatyzację montowaną w tym samochodzie.

W raporcie wykazujemy klimatyzację stacjonarną, zamontowaną np. w budynku, służącą chłodzeniu pomieszczeń (instalacja), a także klimatyzację funkcjonującą w samochodach lub innych pojazdach.

Każdy najmniejszy podmiot składa raport – ewentualnie, jeżeli jednak zdarzy się, że w danym roku nie emituje żadnych zanieczyszczeń to od 2017 roku przewidziano pole wyboru: Brak działalności powodującej emisję.

Raport wprowadzany jest poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu, w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.

Podsumowując: Podmiot, przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany taki raport złożyć.

Szczegółowe informacje dot. procesu rejestracji podmiotu w Krajowej bazie znajdują się w zakładce „Instrukcje/poradniki” na stronie internetowej: https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index.

Raport KOBiZE to drugi raport dotyczący korzystania ze środowiska obowiązujący wszystkich przedsiębiorców. Różnicą jest to, że składa go każdy przedsiębiorca, a w przypadku ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska składanych do Urzędu Marszałkowskiego raport obejmuje firmy, w których wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska przekracza 100 zł. Tu trzeba mieć na uwadze, że im starszy samochód, tym stawka opłaty wyższa.

W przypadku tego raportu termin mija 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.  Jeżeli z wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat wynika, że jednostka przekroczyła 800,- zł opłat dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska, ustaloną przez przedsiębiorcę sumę opłat za wszystkie rodzaje przekazujemy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do 31 marca. DO 100 zł składamy jedynie raport a poniżej tej kwoty przedsiębiorcy są zwolnieni z przesyłania informacji do urzędu. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji niestacjonarnych urządzeń technicznych (np. środków transportu), w tym przypadku należną kwotę opłaty wpłacamy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji twojej firmy.

Od 1 stycznia 2019 r. bazy zostały powiązane i tak,  podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie wielkości rocznych rzeczywistych emisji określonych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do wykazów za rok 2019, które powinny być przekazane marszałkom województw do 31 marca 2020 r. Brak raportowania do KOBiZE może pośrednio skutkować sankcją za nie sporządzenie i/lub nie wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i niewpłacone w terminie podlegają (wraz z odsetkami za zwłokę) przymusowemu ściągnięciu. Dzieje się to w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Co ważne, co do zasady, opłaty za korzystanie ze środowiska mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stanowiąc takie koszty z chwilą ich naliczenia.

źródła: www.biznes.gov.pl  www.kobize.pl

Przewiń do góry