Tarcza podatkowa – nowatorskie pojęcia

Długi weekend pozwolił środowisku księgowych dokonać merytorycznej analizy zapisów Regulaminu – Warunki Umorzenia w aspekcie związków z rachunkowością

Poniżej przestawione zostaną wątpliwości jakie pojawiły się po zapoznaniu z warunkami Tarczy Podatkowej. Rozbieżności w stosowanych pojęciach stanowią duże zagrożenie dla przedsiębiorców którzy będą ubiegali się o umorzenie części dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminem str. 60


„Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja podlega zwrotowi na następujących zasadach:
1. w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub (iii) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;
2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:
a. wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz
b. w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu
skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
(i) dla przedsiębiorstw prowadzących
pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów,
(ii) dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty,
(iii) dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub ….”

Pojęcie rachunkowość gotówkowa jest nowatorskie, znamy pojęcia podstawowe tj. rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej; pojęcia rachunkowości zaawansowanej jak rachunkowości kreatywnej czy  rachunkowości agresywnej, ale o rachunkowości gotówkowej mamy okazję przeczytać dopiero w regulaminie

Następne pojęcie nie mające odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości to rachunek wyników – tu możemy jedynie domniemywać, iż będzie to rachunek zysków i strat. Idąc tym tropem poszukujemy pojęcia straty na sprzedaży netto. Również i takiego pojęcia nie ma w ustawie.  Mamy za to następujące kategorie wynikowe: Zysk (strata) na sprzedaży,  Zysk (strata) z działalności operacyjnej, Zysk (strata) brutto, Zysk (strata) netto. W rezultacie rozważań mamy dylemat czy chodzi o stratę na sprzedaży, czy chodzi o stratę netto?

W tym momencie możemy jeszcze podeprzeć się ustawą licząc, iż zastosowano tu skróty myślowe dość łatwe do zinterpretowania, co autor miał na myśli.

Po analizie podstawowych pojęć przejdźmy do analizy wyłączeń ze „straty na sprzedaży netto”. Wyłączamy „w szczególności koszty amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniki z przeszacowania lub sprzedaży aktywów” jest to katalog otwarty, co daje duże pole do popisu przy weryfikacji warunków umorzenia.

Jeżeli przyjmiemy, iż pojęcie Straty na sprzedaży netto jest stratą na sprzedaży  wynikającą z różnicy między przychodami a kosztami działalności podstawowej, to nie ma tu miejsca na wyłączanie rezerw i odpisów, ponieważ te pozycje nie wchodzą do straty na sprzedaży. Również część amortyzacji może nie być ujmowana w kosztach działalności podstawowej, a zgodnie z pojęciem powinna być wyłączona.

Jeśli intencją autorów była jednak strata netto (a nie strata na sprzedaży) to wymienione powyżej wyłączenia nie powodujące przepływów gotówkowych mają sens.

Sporym nieporozumieniem jest także wyłączanie wyników ze sprzedaży aktywów. Zgodnie z definicją ustawy o rachunkowości aktywa to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa dzielą się na aktywa stałe (m.in. aktywa trwałe – majątek stały firmy) i aktywa obrotowe – materiały; towary; produkty gotowe; usługi; należności i środki pieniężne. Sprzedaż aktywów obrotowych to istota działalności firm produkcyjnych i handlowych.

Zgodnie z definicją ze straty netto należy wyłączyć sprzedaż aktywów czyli towarów lub produktów. W takim podejściu każdy przedsiębiorca zawsze wykaże stratę (może poza działalnością usługową). W każdej firmie występują, koszty które nie będą wiązały się bezpośrednio ze sprzedanymi aktywami

Jeżeli zatem w całości należy wyłączyć sprzedaż aktywów (którymi są niewątpliwie produkty i towary) już pozostaje bez znaczenia, czy będzie to strata netto czy strata na sprzedaży, czy strata netto na sprzedaży jakiej oczekują twórcy regulaminu.

Pozostawienie w Regulaminie warunków umorzenia dofinansowania w obecnym kształcie – może spowodować, że niemożliwe będzie ich wyliczenie, a co więcej obawa, że jednostki prowadzące pełne księgi rachunkowe nie będą mogły spełnić warunków do umorzenia 25% dofinansowania.

Poprawne zinterpretowanie wprowadzonych pojęć jest bardzo ważne, bo od nich zależy jaki procent pomocy PFR zostanie umorzony. I nie ma znaczenia, że ewentualne umorzenie nastąpi za 13 lub więcej miesięcy od uzyskania pomocy.

Może w przyszłości warto skorzystać z fachowej pomocy i gotowych pojęć, a nie tworzyć neologizmy, które niewiele osób potrafi zinterpretować

Przewiń do góry