Pracodawca ponosi dodatkowe koszty – czy są one związane z działalnością firmy?

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. art. 207.§ 2 KP. Koszty można ponosić nie tylko na rzecz pracowników ale również zleceniobiorców czy osoby samozatrudnione co potwierdza art. 304 KP.

Zatem wszystkie koszty ponoszone na rzecz zabezpieczenia stanowiska pracy typu praca zdalna i pokrycie kosztów internetu; wyposażenie w komputer czy tez inne środki zaradcze mające na celu ograniczenie skutków działania koronawirusa. Wydatki te zostaną potraktowane jako wyposażenie miejsca pracy. Każde działania mające na celu zapewnienie firmie niezakłóconego, bieżącego działania, są uzasadnione i jako takie będą kosztami uzyskania przychodu.

W związku z ponoszeniem nieprzewidzianych kosztów czy utraconych przychodów  ZUS opublikował informację dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. W informacji tej czytamy, że:

„Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych możliwości może skorzystać przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Mamy również inne metody ograniczające skutki koronawirusa.

Do takich możemy zaliczyć:

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej

Ustawa Prawo przedsiębiorców daje możliwość przedsiębiorcy wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takimi formami pomocy są odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności.

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, będzie on mógł je uregulować w późniejszym terminie. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Ważne! ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/przedsiebiorcy-w-trudnej-sytuacji-moga-skorzystac-m_in_-z-ukladow-ratalnych/3199407

Przewiń do góry