Bez ważnego numeru VAT UE nie zastosujesz stawki 0% przy dostawie towarów !

1 lipca br. weszły w życie zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 2006/112 WE.

Od tej daty bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT będzie posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE. Numer wydany musi być przez administrację podatkową innego kraju niż kraj wysyłki towaru. Dodatkowo numer ten będzie musiał zostać podany przez nabywcę.

Niezłożenie informacji podsumowującej lub złożenie jej z nieprawidłowymi danymi będzie skutkować koniecznością zastosowania stawki VAT właściwej dla dostawy krajowej. Wyjątkiem jest, jeśli podatnik należycie na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Do tej pory, w świetle korzystnego orzecznictwa TSUE, niespełnienie warunku posiadania numeru VAT UE przez nabywcę nie wykluczało możliwości zastosowania stawki preferencyjnej dla dostawy wewnątrzunijnej. Od 1 lipca 2020 r. będzie to wykluczone. Dodatkowo niezłożenie informacji podsumowującej oznaczać będzie już nie tylko ryzyko sankcji karno-skarbowych. Będzie to skutkowało brakiem prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT.

Podsumowując:

  • nabywca będzie obowiązany do podania numeru identyfikacyjnego dostawcy w celu zastosowania przez niego stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • przesłanką materialną do zastosowania 0% będzie złożenie prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE. W sytuacji uchybienia temu warunkowi, aby zastosować 0%, podatnik będzie zobowiązany wyjaśnić na piśmie Naczelnikowi Skarbowemu to uchybienie .
Przewiń do góry